Επιχειρείν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες | +30.26650.21428

BUSINESS & MARKETING STRATEGIES TO GROW YOUR BUSINESS

Λύσεις, συμβουλές & ιδέες για να αναπτύξετε γρήγορα την επιχείρηση σας

Επίσημη προκήρυξη Προγράμματος ΕΣΠΑ για την Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τοµείς “Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών”

espa-logo-medium-small

[UPDATE 2.4.13] Ανανεώθηκε το αρχείο των ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ-ΣΕ-ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ)

[UPDATE 28.3.13] Ανανεώθηκε το αρχείο των ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ-ΣΕ-ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ).

[UPDATE 7.3.13] Ανανεώθηκε το αρχείο των ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ-ΣΕ-ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ).

[UPDATE 4.3.13] Nέα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ, ΙΙΙ, και ΧΙΙ. Προστέθηκαν οριμένοι νέοι ΚΑΔ καθώς επίσης τα “Κριτήρια Διαχωρισμού” ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ για τον “ΤΟΥΡΙΣΜΟ” σε πολλές Περιφέρειες της Χώρας. Επίσης δόθηκε Παράταση για την υποβολή προτάσεων έως 10/5/13. Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Τροποποίηση στο τέλος του άρθρου στα σχετικά αρχεία.

[UPDATE 15.2.13] Ανανεώθηκε το αρχείο των ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ-ΣΕ-ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ). Θα τα βρείτε συνημμένο στο τέλος του άρθρου στα σχετικά αρχεία.

[UPDATE 6.2.13] Ανακοινώθηκαν ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΣΕ-ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ) καθώς και Διευκρινιστικό Σημείωμα για την Καινοτομία. Θα τα βρείτε συνημμένα στο τέλος του άρθρου στα σχετικά αρχεία.

[UPDATE 28.1.13] Ανακοινώθηκε ΝΕΟΣ Πίνακας με της “δραστηριότητες” που εντάσσονται στο Πρόγραμμα (στο τέλος του άρθου – στα σχετικά αρχεία – θα βρείτε το Νέο αρχείο με τους ΚΑΔ που εντάσσονται)

Προκηρύχθηκε επίσημα το πολύ-αναμενόμενο Πρόγραμμα  “Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών” με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε 456 εκ. ευρώ και αφορά σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από τα ΠΕΠ: Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, Αττικής και υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και τον ΕΦΕΠΑΕ.

Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού

 • Από 30.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα Μεταποίηση»,
 • Από 20.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός»
 •  Από 20.000,00 ευρώ έως 100.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες».

Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο (2) ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας
 • Νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.

Δεν έχουν επίσης δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising οποιασδήποτε μορφής).

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Στον παρακάτω Πίνακα θα δείτε την κατανομή των κονδυλίων στις Περιφέρειες της χώρας, καθώς και το ποσοστό της κατανομής που θα πάρουν οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις.

KATANOMH-ESPA-2013

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες ανάλογα με την κατηγορία των ενισχυόμενων επιχειρήσεων (υφιστάμενες ή νέες – υπό σύσταση):

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις:

 • Να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ (Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Οδηγού)
 • να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας
 • να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • να είναι εγκατεστημένες και να έχουν καταστατική έδρα στην Ελληνική επικράτεια
 • να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 800/2008 (Παράρτημα IV του παρόντος Οδηγού)
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 • να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξΆ αρχής από το Πρόγραμμα
 • να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2. παρ. 2.1, σημεία 9,10,11 των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C/244/02) (Παράρτημα V του παρόντος Οδηγού)
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
 • να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
 • να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Νέες – Υπό σύσταση Επιχειρήσεις:

 • Ννα μην εμπίπτουν ή να δεσμεύονται ότι δεν θα εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Οδηγού)
 • να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας
 • οι νέες επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ή, οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης
 • να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια
 • να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 800/2008, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 4 παραγρ. 2 αυτού (Παράρτημα ΙV του παρόντος Οδηγού)
 • να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξΆ αρχής από το πρόγραμμα. Ειδικά οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα και να πληρούν τον παρόντα όρο στην ολοκλήρωση του έργου τους
 • να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε
 • να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση (μόνο για τις νέες επιχειρήσεις)
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης (μόνο για τις νέες επιχειρήσεις)
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
 • να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές
 • να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ./υπό σύσταση επιχείρηση.

Υπογραμμίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες επιχειρήσεων, αθροιστικά, απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ’ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού της πρότασης. Συνεπώς η μη ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους αποτελεί λόγο απόρριψης της πρότασης η οποία δεν θα αξιολογείται και θα τίθεται στο αρχείο.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα επιλέξιμων δαπανών και πιο συγκεκριμένα τις παρακάτω κατηγορίες:

EPIDOTOYMENES-DAPANES-ESPA-2013

(Προσοχή: Τα παραπάνω δεν είναι τα ποσοστά επιδότησης – είναι η κατανομή του προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τα παρακάτω ποσοσοστά αφορόυν τις Μικρές επιχειρήσεις (προσωπικό μικρότερο των 50 ατόμων και τζίρος μικρότερος των 10 εκ. ευρώ) και τις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις (προσωπικό μικρότερο των 10 ατόμων κα τζίρος μικρότερος των 2 εκ. ευρώ)

 • Ανατολική Μακεδονία- Θράκη -> 60%
 • Κ. Μακεδονία -> 50%
 • Δ. Μακεδονία -> 50%
 • Ήπειρος -> 60%
 • Στερεά Ελλάδα -> 50%
 • Θεσσαλία -> 50%
 • Ιόνια -> 50%
 • Δ. Ελλάδα -> 60%
 • Πελοπόννησος -> 50%
 • Β. Αιγαίο -> 50%
 • Ν. Αιγαίο -> 50%
 • Κρήτη -> 50%
 • Αττική -> 50%

Ενώ για τις λειτουργικές δαπάνες των Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων (που αφορούν μόνον νέες και υπο ίδρυση επιχειρήσεις) το ποσοστό επιδότησης είναι 25% για όλες τις Περιφέρειες. Οι Μεσαίες επιχειρήσεις δεν επιδοτούνται για τις λειτουργικές δαπάνες τους.

Για τις Μεσαίες επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών έως 50 εκ ευρώ, ενεργητικό έως 43 εκ ευρώ και έως 250 ΕΜΕ προσωπικό), τα ποσοστά επιδότησης είναι 40% (+10% για τις περιφέρεις της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας).

ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

Οι δραστηριότητες που εντάσσονται καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο φάσμα της οικονομίας. Για να δείτε εάν η δραστηριότητα σας εντάσσεται, προτείνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να δούμε με ακρίβεια τον ΚΑΔ της δραστηριότητας σας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες δραστηριότητες που Επιδοτούνται και ΔΕΝ επιδοτούνται.

ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ 

 • Σχεδόν το σύνολο της Μεταποίησης (βιοτεχνίες)
 • Στον τουρισμό Ξενοδοχεία και καταλύματα (με κάποιες εξαιρέσεις)
 • Στο εμπόριο επιδοτείτε ΜΟΝΟ το χονδρικό εμπόριο – το Λιανικό εμπόριο εξαιρείται
 • Στο Πρόγραμμα εντάσσονται Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες (με μερικές εξαιρέσεις)
 • Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων
 • Υδραυλικοί
 • Ταξιδιωτικά γραφεία
 • Εκδοτικές δραστηριότητες
 • Επισκευές υπολογιστών
 • Φροντηστήρια Ξένων γλωσσών
 • Παιδότοποι
 • Γυμναστήρια
 • Γραφιστικές υπηρεσίες
 • Διακοσμητές
 • Πλυντήρια – στεγνοκαθαριστήρια
 • Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήματα
 • Πάρκινγκ αυτοκινήτων – ΝΕΟ
 • Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα – ΝΕΟ
 • Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ – ΝΕΟ

ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΑΣΟΝΤΑΙ

 • Το λιανικό εμπόριο
 • Ο κλάδος της εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, fast-food, καφετέριες, κλπ.)
 • Ο κλάδος των Μεταφορών
 • Μεσιτικά γραφεία
 • Λογιστικά γραφεία
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Κομμωτήρια
 • Κέντρα αισθητικής
 • Διαιτολόγοι (αν και αρχικά εντάσσονταν)
 • Δραστηριότητες σχετικές με την Φυσική ευεξία (αρχικά εντάσσονταν)
 • Όλα τα Ιατρικά επαγγέλματα είναι εκτός
 • Εκτός Προγράμματος μένουν οι Δικηγόροι και Συμβολαιογράφοι

Τα παραπάνω είναι ενδεικτικές δραστηριότητες που εντάσσονται και ΔΕΝ εντάσσονται αντίστοιχα. Για να δείτε με σιγουριά εάν εντάσσεται η Δραστηριότητα που σας ενδιαφέρει, προτείνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να το δούμε αναλυτικά.

Σημειώνουμε, ότι εφόσον έχετε κάποιον ΚΑΔ που εντάσσεται στο Πρόγραμμα, μπορείτε να υποβάλλεται πρόταση – μόνον όμως για δαπάνες που θα αφορούν τον συγκεκριμένο ΚΑΔ.

Επίσης ΠΡΟΣΟΧΗ θα πρέπει να δείξουν, όσοι κάνουν επενδύσεις με τόπο εγκατάστασης περιοχή ΟΠΑΑΧ. Εκεί οι δραστηριότητες που εντάσσονται στο ΟΠΑΑΧ – ΔΕΝ εντάσσονται στο ΕΣΠΑ (με μερικές εξαιρέσεις)! Αναλυτικά δείτε τις περιοχές ΟΠΑΑΧ και τις δραστηριότητες που δεν εντάσσονται στο τέλος του άρθου, στα σχετικά αρχεία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 και μέχρι τις 25/4/2013 10 Μαϊου 2013 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis). Μετά το πέρας της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή νέας πρότασης.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η Βαθμολογία χωρίζετε σε 4 μεγάλες κατηγορίες και έχει διαφορετική βαρύτητα στις υφιστάμενες από τις νέες και υπο-σύσταση.

Οι τέσσερις μεγάλες κατηγορίες που βαθμολογούνται είναι:

 • Τεχνική Κατάσταση Επιχείρησης (βαρύτητα: 20% για τις υπάρχουσες, 20% για τις νέες & υπο-σύσταση)
 • Οικονομική Κατάσταση Επιχείρησης (βαρύτητα: 20% για τις υπάρχουσες, 0% & για τις νέες & υπο-σύσταση)
 • Κατάσταση Επενδυτικού Σχεδίου (βαρύτητα: 40% για τις υπάρχουσες, 45% & για τις νέες & υπο-σύσταση)
 • Επιπτώσεις του Επενδυτικού Σχεδίου στη κοινωνία και οικονομία (βαρύτητα: 20% για τις υπάρχουσες, 35% για τις νέες & υπο-σύσταση)

 ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ

Πρέπει να επισημάνουμε ότι το πρόγραμμα θα είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό. Αυτό σημαίνει ότι επιλέξιμες επιχειρήσεις ενδέχεται να μείνουν εκτός προγράμματος, γιατί είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι υποβαλλόμενες προτάσεις θα ξεπεράσουν το διαθέσιμο προϋπολογισμό (το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο). Προτείνουμε να μελετήσετε πολύ προσεκτικά τον “Οδηγό του Προγράμματος” που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου.  Η επιλογή “Συμβούλου” αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχία σας και θα πρέπει να δώσετε μεγάλη σημασία.

Το ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με έδρα την Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας, μπορεί να σας υποστηρίξει και καθοδηγήσει πλήρως στην σωστή προετοιμασία του φακέλου σας, στα σημεία που θα πρέπει να δώσετε βαρύτητα προκειμένου να αυξήσετε την βαθμολογία σας, στην κατάθεση του φακέλου σας, καθώς και στην μετέπειτα ολοκλήρωση και υλοποίηση του έργου σας. Η εμπειρία μας είναι πολύ μεγάλη και έχουμε εντάξει δεκάδες επιχειρήσεις σχεδόν σε όλα τα επιδοτούμενα Προγράμματα.  Καλέστε μας στο τηλ. 26650 21428, ή στείλτε μας email στην διεύθυνση: info@epixeirein.gr προκειμένου να έχουμε μια πρώτη επικοινωνία. Βρισκόμαστε Αγ. Αποστόλων 7-9.  Υπεύθυνος Γραφείου: Βασίλης Παππάς. 

Σχετικά αρχεία

 

Συντάκτης

Business & Marketing Consultant, BA, MBA in Marketing, Epixeirein.gr

Σχετικά Άρθρα

58 Σχόλια

 1. χομπυ

  Πολύ ενδιαφέρουσα η άποψη σου θα το μοιράσω
  και σε πολλούς άλλους να το μάθουν.

 2. menworld

  Πρώτη φορά επισκέπτομαι το site σου και
  είμαι πολύ χαρούμενος που έχει τόσο χρήσιμα άρθρα.

 3. Vasilis Pappas

  Καλησπέρα. Το συγκεκριμένο Προγραμμα έληξε πριν πολλούς μήνες (Μάιος 2013). Νέα προγράμματα περιμένουμε να τρέξουν το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιες δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν. Θα πρέπει να περιμένουμε! Από το site θα ενημερώσουμε για οποιδήποτε νέο έχουμε.

 4. vaso

  vasilh kalhmera…..ta farmakeia entassontai sto programma espa kai mexri pote einai oi aithseis?

 5. kwstas

  νεα προγραματα εντασονται στην εσπα ?!

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Essential SSL