Επιχειρείν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες | +30.26650.21428

BUSINESS & MARKETING STRATEGIES TO GROW YOUR BUSINESS

Λύσεις, συμβουλές & ιδέες για να αναπτύξετε γρήγορα την επιχείρηση σας

Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων: 2 νέα Προγράμματα με 100% επιδότηση [UPDATE 25/11/11]

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ επίσημα την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011, η προκήρυξη για το Πρόγραμμα “Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης” που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι παρακάτω:

 • Προώθηση του ανθρώπινου δυναμικού στην απασχόληση και επανένταξή του στην αγορά εργασίας.
 • Συμβολή στην αποκατάσταση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού.
 • Δημιουργία προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού.
 • Διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και
 • Ανάπτυξη και βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας,

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 72 εκ ευρώ, με 100% δημόσια χρηματοδότηση (χωρίς να απαιτείται δηλαδή ιδιωτική συμμετοχή) και στοχεύει στη δημιουργία περισσότερων από 1.000 νέες επιχειρήσεις, στην ενίσχυση υφισταμένων επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους και στη δημιουργία περισσότερων από 2.000 νέες θέσεις εργασίας. Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση μπορεί να ενισχυθεί με ποσό έως και 35.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο δράσεις:

1η Δράση: Η πρώτη δράση “Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)”, είναι συνολικού προϋπολογισμού 36 εκ ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των νέων επιχειρηματιών και των ανέργων.

Απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν επιχείρηση μετά την 1/1/2011 και σε ανέργους που σκοπεύουν να δημιουργήσουν τώρα την δική τους επιχείρηση. Η δράση έχει ποσοστό χρηματοδότησης 100%.

Για να δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες και μη-επιλέξιμες επιχειρήσεις πατήστε εδώ

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του κάθε σχεδίου κυμαίνεται από 10.000 έως 20.000 ευρώ. Η δράση χρηματοδοτεί επιπλέον την δημιουργία νέας θέσης εργασίας με ποσό 15.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η θέση εργασίας θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.

Συγκεκριμένα οι επιλέξιμες δαπάνες προς χρηματοδότηση είναι:

 • Το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ – για τα ενοίκα η δαπάνη μπορεί να φτάσει έως 50% του προϋπολογισμού και τις δαπάνες ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, internet, κλπ.) έως 40%)
 • Δαπάνες για σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου (έως 5% του προϋπολογισμού)
 • Δαπάνες για κατάρτιση (έως 20% του προϋπλογισμού)
 • Δαπάνες Λογιστικής και Νομικής υποστήριξης (έως 10% του προϋπολογισμού)
 • Δαπάνες για αγορά εξοπλισμού και πρώτων υλών (έως 10% του προϋπολογισμού)
 • Δαπάνες για την ίδρυση της επιχείρησης (έως 10% του προϋπολογισμού)
 • Απόσβεση παγίων (έως 5% του προϋπολογισμού)

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η «φιλοσοφία» του Προγράμματος είναι να επιδοτήσει λειτουργικές δαπάνες μιας νέας επιχείρησης, και λιγότερο εξοπλισμό και πάγια.

Σημειώνουμε, ότι ΔΕΝ περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση.

Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Η Αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με κάποια κριτήρια. Αυτά είναι:

 • Έλεγχος Πληρότητας της Πρότασης (κριτήριο αποκλεισμού)
 • Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών κανόνων (κριτήριο αποκλεισμού)
 • Σκοπιμότητα Πράξης (συντελεστής βαρύτητας 20%)
 • Αξιολόγηση–Επιλεξημότητα (επίπεδο εκπαίδευσης, εμπειρία, βιωσιμότητα σχέδιο, ανταγωνιστικότητα, προσωπικό) (συντελεστής βαρύτητας 80%)

2η Δράση: Η δεύτερη δράση “Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας”, είναι συνολικού προϋπολογισμού 36 εκ ευρώ και στοχεύει στη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης με στόχο τη στήριξη και ενίσχυσή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση.

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2011 και απασχολούν από 5 εργαζομένους και πάνω. Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 100% και επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

 • Δράσεις κατάρτισης
 • Κόστη της επιχείρησης που σχετίζονται με τις δράσεις κατάρτισης, καθώς και το επίδομα κατάρτισης που ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης για τον κάθε εργαζόμενο.
 • Δαπάνες συμβουλευτικής για την σύνταξη «Ολοκληρωμένου Σχεδίου παρέμβασης» της Επιχείρησης και του Ανθρώπινου Δυναμικού της

Μέσα από αυτή τη δράση ενισχύονται ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης με επιλέξιμο προϋπολογισμό έως 20.000€. Επίσης, η δράση χρηματοδοτεί την επιλέξιμη επιχείρηση με 15.000 € επιπλέον σε περίπτωση που το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας με την προϋπόθεση ότι αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα, και για τις δύο δράσεις, μπορούν να υποβάλλονται από την 15η Νοεμβρίου 2011 έως την 15 Ιανουαρίου 2012, οπότε και ξεκινά η αξιολόγηση των αιτήσεων για άμεση εκταμίευση. Η υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα γίνεται με ηλεκτρονική διαδικασία ενώ η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών απαιτείται μετά την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΑΣ

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι και τα δύο Προγράμματα είναι εξαιρετικά “ανταγωνιστικά” και ιδιαίτερα η ΔΡΑΣΗ 1 για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα δεν θα εγκριθούν όλες οι αιτήσεις! Οι θέσεις είναι περιορισμένες και δεν θα φτάσουν για όλους. Κάποιοι δυστυχώς θα κοπούν! Το ποιοι θα πάρουν τις θέσεις εξαρτάται από 4 κατηγορίες κριτηρίων Α, Β, Γ, Δ και τον βαθμό που θα “πιάσετε”.

Τα κριτήρια της κατηγορίας Α και Β αφορούν την πληρότητα της αίτησης που θα υποβάλλετε και λογικά δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Τα κριτήρια της κατηγορίας Γ  και Δ είναι τα δύσκολα, αφού εδώ θα πρέπει να καταθέσετε ένα πλήρες Επιχειρηματικό Σχέδιο που να καλύπτει όσο το δυνατό καλλίτερα γίνεται 9 επιπλέων υπο-κριτήρια, τα οποία σας δίνουν και την τελική βαθμολογία σας. Η βαθμολογία στην ΔΡΑΣΗ 2  χωρίζεται επίσης σε 4 ομάδες κριτηρίων, με μικρές διαφορές από αυτήν της Δράσης 1.

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσο μεγαλύτερη βαθμολογία πετύχετε, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα υπάρχει για να εγκριθείτε. Η ποιότητα του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου είναι το κλειδί για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης σας!

Η Επιχειρείν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες με μεγάλη εμπειρία στην υποβολή Επιχειρηματικών Σχεδίων ειδικά για Προγράμματα Επιδοτήσεων, μπορεί να αναλάβει πλήρως την σύνταξη και υποβολή του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου σε όποιο μέρος της Ελλάδος και ένα βρίσκεστε αφού η υποβολή είναι ηλεκτρονική και δεν χρειάζεται να κατατεθεί φυσικός φάκελος. Σημειώνουμε επίσης ότι το κόστος υποβολής του Επιχειρηματικού Σχεδίου εντάσσεται στο πρόγραμμα έως 5% του προϋπολογισμού (με 100% επιδότηση εφόσον ενταχθείτε). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: Τηλ. 26650.21428, email: info@epixeirein.gr. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Βασίλης Δ. Παππάς, Επιχειρηματικός Σύμβουλος.

Κατεβάστε εδώ την περίληψη του Προγράμματος, και εδώ τον επίσημο οδηγό του Προγράμματος.

[UPDATE 26.10.2011] Σύμφωνα με νέα ενημέρωση, όσοι έχουν έναρξη από την 1/1/2011, και διαθέτουν επιλέξημο ΚΑΔ έστω και στις Δευτερεύουσες δραστηριότητες, μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα. Όσοι δεν έχουν κανένα ΚΑΔ (ούτε Κύριο ούτε Δευτερεύον) σε επιλέξημη Δραστηριότητα, ΔΕΝ μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα (θα έπρεπε να είχε προστεθεί νέος ΚΑΔ πριν τις 12/10/11 – ημέρα προκήρυξης του Προγράμματος).

[UPDATE 31.10.2011] Εκδόθηκαν από το Πρόγραμμα «Συχνές ερωτήσεις» οι οποίες ξεκαθαρίζουν αρκετά πράγματα τα οποία έως τώρα ήταν αδιευκρίνιστα (σημειώνουμε ότι οι Συχνές ερωτήσεις έχουν την ισχύ του επίσημου οδηγού του Προγράμματος). Κατεβάστε το αρχείο εδώ.

[UPDATE 10.11.2011] Εκδόθηκαν από το Πρόγραμμα στις 9/11/2011 Νέες «Συχνές ερωτήσεις & Απαντήσεις». Κατεβάστε το αρχείο εδώ.

[UPDATE 25.11.2011] Εκδόθηκαν από το Πρόγραμμα στις 25/11/2011 Νέες «Συχνές ερωτήσεις & Απαντήσεις». Κατεβάστε το αρχείο εδώ.

Σημειώστε το email σας για να λαμβάνετε όλες τις δημοσιεύσεις μας, χρήσιμα άρθα και ενημερώσεις:

(Θα σας αποσταλεί email επιβεβαίωσης)

Συντάκτης

Vasilis Pappas

Business & Marketing Consultant, BA, MBA in Marketing, Epixeirein.gr

Σχετικά Άρθρα

19 Σχόλια

 1. despoina

  o suzugos mou thelei na anoijei grafeio teleton edasetai sto programa

 2. Σταύρος

  Καλησπέρα. Είμαι περιβαλλοντολόγος και θέλω να ανοίξω γραφείο. Θέλω να ρωτήσω αν εντάσσομαι στο πρόγραμμα, γιατί όσο και αν το έχω διαβάσει δεν έχω καταλήξει κάπου.

 3. despina

  kalispera.magazi pou na na typwnei mplouzakia gia magazia epidoteitai?

 4. Vasilis Pappas
  Βασίλης Παππάς

  @evie
  Το λιανικό εμπόριο εξαιρείτε από το πρόγραμμα. Εαν μπορείς να το λειτουργήσεις ως χονδρικό εμπόριο (το οποίο εντάσσεται) τοτε δεν έχεις πρόβλημα. Αργότερα μπορείς να προσθέσεις και κωδικούς λιανικού εμπορίου. Για περισσότερες λεπτομέρειες στείλτε μας ένα email με το τι ακριβώς θέλετε να κάνετε.

  @sokratis
  Η δραστηριότητα των γραφείων τελετών εξαιρείτε από το πρόγραμμα.

 5. sokratis

  καλησπερα κ.παππα,
  να σας κουρασω και γω με την σειρα μου με μια ερωτηση ,κατα ποσο ειναι πιθανον στην επιδοτηση αυτη να εντασσεται επιχειριση γραφειο τελετων .παροχες υπηρεσιων μαλλον.
  ευχαριστω,

 6. evie

  καλησπέρα σας,
  θα ήθελα να ρωτήσω αν στο πρόγραμμα εντάσσεται κατάστημα με παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα! Αν όχι γίνεται να περαστεί με παραπλήσιο καδ και πως εξηγείται αυτό στη συνέχεια….! Ευχαριστώ πολύ!

 7. Vasilis Pappas
  Βασίλης Παππάς

  @Vasiliki
  Καλημέρα, στο Πρόγραμμα εξαιρείτε ολόκληρη η κατηγορία 86.90.18 που αφορά δραστηριότητες «ψυχικής υγείας» (συμπεριλαμβανομένων και των παιδοψυχολόγων). Επίσης εξαιρείτε και ο κλάδος της εκπαίδευσης (ΚΑΔ 85). Ελπίζω να κατάλαβα σωστά το ερώτημα σας και να σας κάλυψα.

 8. Vasiliki

  Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω αν εντάσσεται στο πρόγραμμα κέντρο ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης παιδιών, με διάφορες δράσεις, τόσο για παιδιά τυπικής ανάπτυξης όσο και για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές. Ευχαριστώ πολύ!

 9. Vasilis Pappas
  Βασίλης Παππάς

  @jiannis
  Καλησπέρα. Επειδή είναι λίγο ιδιαίτερη η περίπτωση σας, προτείνω να μιλήσουμε τηλεφωνικός (26650-21428) για να δούμε ακριβώς την περίπτωση σας. Ευχαριστώ.

 10. jiannis

  Καλησπερα. Κατεχω τιτλο Ηλεκτρονικου απο Γερμανια (κεραιες και δορυφορικα) και στον πινακα επιλεξημων κλαδων 61.3 αναγραφεται Δορυφορικες τηλεπ. δραστηριοτητες. Εντασσεται δηλαδη στο προγραμμα? Και αν ναι, εντασσεται καταστημα λιανικης ή καταστημα με παροχη υπηρεσιων?
  Ευχαριστω.

 11. Βασιλης

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΕΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ.

 12. Vasilis Pappas
  Βασίλης Παππάς

  @Γιαννης
  Η επεξεργασία καφέ εξαιρείται (μόνο η επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ εντάσσεται), ενώ εαν πρόκειτε για λιανικό εμπόριο εξαιρείτε όλος ο κλάδος.

 13. Γιάννης

  Kαλησπέρα.Εγω θελω ν’ανοίξω καφεκοπτειο με πιανει το προγραμμα;

 14. Vasilis Pappas
  Βασίλης Παππάς

  @melina
  Κέντρο αισθητικής, κομμωτήρια, και γενικά όλος ο κλάδος εξαιρείτε από το πρόγραμμα! Δυστυχώς οι εξαιρέσεις είναι πολλές!

 15. melina

  καλησπέρα! έχω πτυχίο τει αισθητικής και θα ήθελα να ρωτήσω αν το πρόγραμμα καλύπτει και την επιδότηση μικρού εργαστηρίου αισθητικής.ευχαριστώ!

 16. Vasilis Pappas
  Βασίλης Παππάς

  @βασω
  Εξαρτάτε! Καλέστε μας στο 26650.21428 για να δούμε μαζί την περίπτωση σας.

  @makis
  Το λιανικό εμπόριο εξαιρείται από το Πρόγραμμα. Μόνο το χονδρικό εντάσσεται.

 17. makis

  ηθελα να ρωτησω το προγραμμα αυτο επιδοτει την δημιουργεια παντοπωλειου η μπακαλικου?

 18. βασω

  εγω θα ηθελα να ρωτησω σε περιπτωση που δεν παρει καποιος την επιδοτηση ποσο θα ειναι το κοστος ετσι κι αλλιως για να του κανουν την μελετη?

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Essential SSL